PDA

Xem bản đầy đủ : Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin  1. Đã có công cụ giải mã thành công WannaCry
  2. Cẩn thận link mời soạn thảo tài liệu trên Google Docs qua email
  3. Hướng dẫn chức năng Văn phòng điện tử
  4. Dùng Facebook ảnh hưởng sức khỏe !
  5. Tấn công mạng gây tổn thất hàng nghìn tỷ mỗi năm
  6. Hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2019
  7. Microsoft Offices 2013 và 2016
  8. Biểu 16, 17 TK 2020
  9. Hướng dẫn cập nhật phần mềm thống kê
  10. Hướng dẫn cập nhật phần mềm thống kê 2020