PDA

Xem bản đầy đủ : Những vấn đề cần trao đổi về kiến, kháng nghị trong hoạt động kiểm sát THA dân sự - hành chínhTKTP&CNTT
20-03-2018, 12:41 PM
Theo các Điều 28, 30 Luật Tổ chức VKSND năm 2014, Điều 159, 160 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014 thì chỉ quy định VKSND có quyền kiến nghị, kháng nghị trong kiểm sát THADS mà không nêu rõ khi nào thì kiến nghị và khi nào thì kháng nghị. Tuy nhiên tại các điều như: Điều 5 Luật Tổ chức VKSND năm 2014; Điều 12 Luật THADS sửa đổi bổ sung năm 2014 thì quy định rõ VKSND kiến nghị xem xét hành vi, quyết định liên quan đến thi hành án “có vi phạm pháp luật ít nghiệm trọng” để yêu cầu khắc phục vi phạm và xử lý người vi phạm; kiến nghị với cơ quan, tổ chức liên quan trong hoạt động quản lý, khắc phục nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm pháp luật và áp dụng biện pháp phòng ngừa.
Viện KSND có quyền kháng nghị, Điều 5 Luật Tổ chức VKSND quy định là với hành vi, quyết định “có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” để yêu cầu đình chỉ việc thi hành án, thu hồi, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc thi hành án, chấm dứt hành vi vi phạm. Ngoài ra, tại Điều 3 thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự có quy định những văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật (là một trong các căn cứ để xác định trách nhiệm bồi thường của nhà nước) là trường hợp “Văn bản của Thủ trưởng cơ quan THADS trả lời chấp nhận kháng nghị của VKSND có thẩm quyền ra quyết định kháng nghị theo quy định của Luật THADS”. Tại khoản 5 Điều 12 Luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước 2017 tiếp tục quy định như trên. Như vậy nếu kháng nghị của VKSND được chấp nhận sẽ là một căn cứ để xem xét trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật THADS sửa đổi bổ sung năm 2014, văn bản kháng nghị của VKSND đối với vi phạm của Chấp hành viên trong việc xác minh điều kiện thi hành án là một trong các trường hợp bắt buộc Chấp hành viên phải tiến hành xác minh lại. Việc xác minh lại được tiến hành trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kháng nghị của VKSND.
Như vậy quyền kháng nghị của VKSND trong kiểm sát THADS là rất quan trọng. Đối với những trường hợp hành vi, quyết định có vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì phải kháng nghị. Theo đó kháng nghị phải đảm bảo đúng thời hạn theo quy định tại Điều 160 Luật THADS sửa đổi bổ sung năm 2014. Đối tượng kháng nghị là hành vi hoặc quyết định. Vậy tính chất của vi phạm pháp luật phải “nghiêm trọng”, có thể biểu hiện như sau: Là hành vi hoặc quyết định đó là cụ thể, trái với quy định của pháp luật (có quy định cụ thể của pháp luật – nhiều dạng vi phạm bản chất đã là thuộc trường hợp nghiêm trọng), đã gây ra hậu quả hoặc sẽ gây ra hậu quả, xâm phạm quyền con người, quyền công dân, lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xét thấy cần ngăn chặn hoặc phải khắc phục.
Đối với kiến nghị cũng là hành vi hoặc quyết định vi phạm pháp luật (phải vi phạm những quy định, điều lệ cụ thể); hành vi có thể là đơn lẻ hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng tính chất của hành vi ở mức độ ít nghiêm trọng. Ngoài ra, kiến nghị có thể áp dụng với các trường hợp hành vi hoặc quyết định tuy có tính chất vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhưng không còn thời hạn kháng nghị. Bên cạnh đó, trường hợp phát hiện cơ quan, tổ chức có liên quan có thiếu sót trong hoạt động quản lý thì kiến nghị yêu cầu cơ quan, tổ chức khắc phục nguyên nhân, điều kiện dẫn tới vi phạm pháp luật và áp dụng biện pháp phòng ngừa.
+ Theo các quy định pháp luật về kháng nghị, kiến nghị của VKSND trong thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp nói chung và công tác kiểm sát THADS - HC nói riêng thì pháp luật có quy đinh thời hạn kiến nghị, có quy định thời hạn để cơ quan, tổ chức, cá nhân bị kháng nghị có trách nhiệm thực hiện và trả lời cho VKS về kết quả thực hiện kháng nghị có trách nhiệm (theo Điều 61Luật THADS sửa đổi bổ sung năm 2014) mà không quy định thời hạn trả lời và thực hiện kiến nghị. Do vậy, các biểu mẫu về văn bản kháng nghị, kiến nghị mới được Viện trưởng VKSND tối cao ban hành đã xây dựng theo hướng này. Tuy nhiên trong biểu mẫu văn bản kháng nghị có quy định thời hạn nhưng văn bản kiến nghị không quy định yêu cầu cơ quan bị kiến nghị phải trả lời trong thời hạn cụ thể (theo Mẫu số 28 và 29 qui định).
+ Các quy định của pháp luật về kháng nghị nêu trên có quy định về thủ tục giải quyết các trường hợp đối tượng bị kháng nghị không đồng ý với kháng nghị của VKS, trong đó quy định trách nhiệm của Cơ quan THADS bị kháng nghị có trách nhiệm báo cáo lên Cơ quan THADS và VKSND cấp trên trực tiếp; quy định trách nhiệm xem xét thời hạn trả lời của cơ quan cấp trên (Điều 161 Khoản 2 Luật THADS 2014 – Điều 34 Quy chế 810).
Trường hợp đối tượng bị kháng nghị không nhất trí với kháng nghị thì VKS ban hành kháng nghị phải báo cáo VKS cấp trên trực tiếp (ngay cả trong trường hợp VKS cấp trên kháng nghị với hành vi, quyết định của Cơ quan THADS cấp dưới), kèm theo tài liệu cần thiết để chứng minh; báo cáo phải nêu rõ quan điểm của mình về kháng nghị và về quan điểm của đối tượng bị kháng nghị.
Sau khi nhận báo cáo và tài liệu kèm theo của VKS cấp dưới và báo cáo của Cơ quan THADS cấp dưới bị kháng nghị, VKS cấp trên có trách nhiệm xem xét. Trường hợp đồng ý với kháng nghị của VKS cấp dưới thì ban hành văn bản nêu rõ quan điểm của mình. Trường hợp không đồng ý một phần hoặc toàn bộ kháng nghị của VKS cấp dưới thì VKS cấp trên có văn bản yêu cầu VKS đã kháng nghị rút, sửa đổi, bổ sung kháng nghị hoặc trực tiếp ra quyết định rút một phần hoặc toàn bộ kháng nghị (theo Điều 34 Quy chế 810).
+ Kháng nghị phải bảo đảm đúng thời hạn theo quy đinh tại Điều 160 Luật THADS sửa đổi bổi sung năm 2014; phải bằng văn bản theo mẫu của VKSND tối cao quy định, do Lãnh đạo Viện ký. Nội dung kháng nghị phải nêu rõ tên cơ quan bị kháng nghị; chức vụ, chức danh của cá nhân bị kháng nghị; quyết định hoặc hành vi vi phạm pháp luật bị kháng nghị; những yêu cầu cần thực hiện, thời hạn trả lời kháng nghị. Khi nêu các vi phạm cần viện dẫn đầy đủ các quy định của pháp luật làm căn cứ xác định vi phạm; bản kháng nghị được gửi cho đối tượng bị kháng nghị, cho cơ quan chủ quản của họ và cho VKS cấp trên để báo cáo theo qui định.
Xuất phát từ tầm quan trọng của kháng nghị nên mỗi kháng nghị VKS cần lập hồ sơ kiểm sát, trong đó lưu giữ và đánh số bút lục đầy đủ các tài liệu liên quan đến việc kháng nghị. Nhất là đối với các tài liệu phản ánh hành vi hoặc quyết định có vi phạm pháp luật.

Kiến Phi
Phòng 11 Viện KSND tỉnh Tiền Giang