Những bất cập về “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo quy định tại Điều 134 BLHS năm 2015

Xem bảng in