VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

Số: 04/HD-VKSTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

HƯỚNG DẪN
Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 về “Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019”, Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”; Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 01/01/2019 về “Công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2019”, Kế hoạch số 02/KH-VKSTC ngày 01/01/2019 về “Kiểm tra của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019”, Kế hoạch số 03/KH-VKSTC ngày 01/01/2019 về “Tổ chức Hội nghị, hội thảo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2019”; trên cơ sở tiếp tục thực hiện phương châm: “Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (THADS,THAHC) năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung thực hiện các nội dung sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Quán triệt nghiêm túc và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ về công tác kiểm sát THADS,THAHC trong toàn Ngành quy định trong các Chỉ thị, Kế hoạch công tác của VKSND tối cao; góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong công tác kiểm sát này; nhằm đảm bảo các bản án, quyết định có hiệu lực được thi hành nghiêm chỉnh, đúng pháp luật; hoạt động THADS,THAHC và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS,THAHC được tuân thủ đúng pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân.2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong phát hiện vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; kiên quyết kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục và phòng ngừa vi phạm.Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành và các kế hoạch công tác trọng tâm của Cơ quan VKSND tối cao năm 2019; tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương- Thực chất, hiệu quả”.Nâng cao trách nhiệm của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các địa phương, lãnh đạo đơn vị nghiệp vụ trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và trách nhiệm của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức trong thực hiện công tác kiểm sát THADS,THAHC. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị bảo đảm giữ gìn sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo và toàn đơn vị; lãnh đạo đơn vị luôn thực sự “công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trong đơn vị luôn “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc. Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm nguồn kế cận chất lượng, chú trọng đào tạo đội ngũ lãnh đạo trẻ. Tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra, kịp thời khắc phục sai phạm, thiếu sót; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra của Ngành.Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ công tác đột phá, xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể để thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019.II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂMTriển khai, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác kiểm sát THADS,THAHC được nêu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 về “Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019”; Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”; Quy chế số 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016; Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm của VKSND tối cao năm 2019. Trong đó tập trung kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá, thu hồi tài sản (chú trọng các vụ án về tham nhũng, kinh tế), việc thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng; việc thu, quản lý và thanh toán tiền thi hành án; chủ động kiến nghị việc thi hành các bản án hành chính, kiên quyết khắc phục các vi phạm trong lĩnh vực này. Triển khai thực hiện các quy định pháp luật mới ban hành có liên quan đến công tác kiểm sát THADS,THAHC; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác trong Ngành theo Quyết định 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ1. Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính Tăng cường công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và kiểm sát việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án, việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản THA; nhất là các việc thi hành án về thu hồi tài sản trong các bản án về kinh tế, tham nhũng; việc thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng; việc THA tồn đọng kéo dài; việc thu, quản lý và thanh toán tiền thi hành án; chủ động kiến nghị thi hành các bản án hành chính, kiên quyết khắc phục các vi phạm trong lĩnh vực này; kiểm sát ngay từ khi Cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án; xem xét và yêu cầu áp dụng biện pháp cưỡng chế khi cần thiết để hạn chế tình trạng đương sự tẩu tán tài sản; kiểm sát việc ban hành và tổ chức thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đúng quy định pháp luật. Chú trọng các hoạt động kiểm sát mang tính chất thường xuyên như kiểm sát việc Tòa án gửi bản án, quyết định cho Cơ quan thi hành án dân sự; Cơ quan thi hành án dân sự ban hành và gửi các quyết định về thi hành án dân sự cho VKSND; kiểm sát việc xác minh và phân loại các việc thi hành án chưa có điều kiện thi hành án; trực tiếp xác minh, lập hồ sơ kiểm sát đối với các việc thi hành án được phân loại chưa có điều kiện thi hành, khi xét thấy cần thiết.- Kiểm sát 100% đối với việc ra quyết định thi hành án; kiểm sát việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án, nhất là việc kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản THA thu hồi tài sản trong các vụ án về kinh tế, tham nhũng. Kiểm sát việc thi hành án đối với các vụ việc thi hành án tồn đọng, kéo dài việc thi hành án liên quan đến các tổ chức tín dụng; kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính.Tiếp tục tăng cường và đổi mới các cuộc trực tiếp kiểm sát, nhất là trực tiếp kiểm sát tại các Chi cục thi hành án dân sự. Thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu công tác của Ngành về trực tiếp kiểm sát. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số lượng từ trên 15 Chi cục thi hành án dân sự trở lên thì Phòng 11 VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải phối hợp với các VKSND cấp huyện để trực tiếp kiểm sát từ 02 đến 03 Chi cục; các đơn vị có số lượng từ 15 Chi cục THADS trở xuống cần trực tiếp kiểm sát 01 đến 02 Chi cục. Quan tâm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, phúc tra việc thực hiện kết luận trực tiếp kiểm sát.Thông qua công tác kiểm sát, VKSND các cấp tăng cường phát hiện, tổng hợp đầy đủ vi phạm pháp luật, kịp thời ban hành các bản kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục và phòng ngừa vi phạm và tội phạm. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”; tăng cường hiệu lực, hiệu quả các bản kháng nghị, kiến nghị; chú trọng phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị. Giải quyết khẩn trương và báo cáo nghiêm túc lên VKSND cấp trên trực tiếp đối với các trường hợp kháng nghị, kiến nghị không được chấp nhận hoặc chấp nhận một phần; chú ý báo cáo rõ các kiến nghị trong lĩnh vực kiểm sát thi hành án hành chính; quản lý chặt chẽ các kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính của VKSND hai cấp; định kỳ theo báo cáo tháng, báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, báo cáo theo kỳ họp Quốc hội, các VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, chất lượng, hiệu quả các kháng nghị, kiến nghị gửi VKSNDTC (Vụ 11).Hằng tháng, Phòng 11 Viện kiểm sát cấp tỉnh tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực công tác kiểm sát THADS, THAHC, kịp thời ban hành hướng dẫn cho VKS cấp huyện.Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động THADS,THAHC; chú trọng áp dụng các quyền hạn như yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự tự kiểm tra và thông báo kết quả giải quyết cho VKSND; yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự cung cấp hồ sơ, tài liệu để kiểm sát, kết luận. Tiếp tục thực hiện chức năng kiểm sát đối với hoạt động của Thừa phát lại ở các địa phương có thành lập Văn phòng thừa phát lại.2. Thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hànhCác VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đối với các VKSND cấp huyện; thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của ngành, Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”, Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 28/12/2017 của Viện trưởng VKSNDTC “Về tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”. Thực hiện nghiêm việc lựa chọn 1-2 chuyên đề, những nội dung công tác còn hạn chế, để nghiên cứu; tăng cường công tác tự kiểm tra nghiệp vụ trong đơn vị để khắc phục tồn tại.Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê theo quy định của Ngành và chế độ thống kê liên ngành về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; báo cáo kịp thời, đầy đủ lên VKSNDTC (Vụ 11) những việc thi hành án dân sự có quan điểm khác nhau giữa Viện kiểm sát với các cơ quan có liên quan; những kiến nghị, kháng nghị Viện kiểm sát đã ban hành không được cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp hoặc cấp dưới chấp nhận hoặc chỉ chấp nhận một phần.Phối hợp chặt chẽ và thực hiện nghiêm các yêu cầu của VKSND tối cao (Vụ 11) để thực hiện 04 chuyên đề: (01) “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính”; (02) “Chế độ pháp lý về kế toán, thu, quản lý, chi tiền thi hành án và một số kỹ năng kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án tại Cơ quan Thi hành án dân sự”; (03)“Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động cưỡng chế kê biên thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng”; (04)“Nâng cao chất lượng kiểm sát việc thi hành án hành chính”. Tiếp tục thực hiện Qui chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA- TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, quy chế phối hợp liên ngành tại địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân cùng cấp để giải quyết những việc thi hành án phức tạp, có quan điểm khác nhau giữa các ngành, việc có khiếu nại, tố cáo kéo dài; góp phần bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.Tăng cường phối hợp cung cấp thông tin có dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.3. Việc xác định nhiệm vụ công tác đột pháNhiệm vụ công tác đột phá năm 2019 được xác định là: Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá, thu hồi tài sản (chú trọng các vụ án về tham nhũng, kinh tế).Ngoài những nội dung trên mỗi VKS địa phương, tùy từng điều kiện cụ thể có thể lựa chọn khâu, lĩnh vực công tác đột phá phù hợp.IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆNCăn cứ vào nhiệm vụ công tác của toàn Ngành năm 2019 và kế hoạch công tác của VKSND địa phương, đề nghị đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện:1. Xây dựng Chương trình công tác kiểm sát THADS,THAHC của Phòng 11; Hướng dẫn công tác kiểm sát THADS,THAHC đối với các VKSND cấp huyện. Nội dung Chương trình và Hướng dẫn công tác cần cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị; quy định cụ thể nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện. Việc xây dựng Chương trình, Hướng dẫn công tác kiểm sát THADS,THAHC năm 2019 và gửi để báo cáo VKSND cấp trên thực hiện theo quy định của Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân, ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện trưởng VKSNDTC.2. Đối với các trường hợp VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với VKSND cấp huyện trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự thì được tính chỉ tiêu trực tiếp kiểm sát cho cả VKSND cấp tỉnh và VKSND cấp huyện đó.Việc phúc tra thực hiện các kết luận trực tiếp kiểm sát, các kháng nghị, kiến nghị với Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp có thể thực hiện độc lập hoặc đưa vào là một trong các nội dung của cuộc trực tiếp kiểm sát. Trong trường hợp trực tiếp kiểm sát có kết hợp phúc tra việc thực hiện kết luận, kháng nghị, kiến nghị thì được tính chỉ tiêu trực tiếp kiểm sát và chỉ tiêu phúc tra việc thực hiện kết luận, kháng nghị, kiến nghị.Các VKSND cấp dưới chỉ được phúc tra việc thực hiện các kết luận, kháng nghị, kiến nghị do VKSND cấp trên trực tiếp ban hành khi được VKSND cấp trên trực tiếp ủy quyền hoặc giao thực hiện.3. Viện KSND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương; Phòng 11 VKSND cấp tỉnh nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện Hướng dẫn này.Đề nghị đồng chí Viện trưởng VKSND các cấp bố trí nhân lực, kinh phí, trang bị đáp ứng yêu cầu của công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; nhất là trong hoạt động trực tiếp kiểm sát, trực tiếp xác minh việc thi hành án. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời báo cáo bằng văn bản về VKSND tối cao (Vụ 11) để tổng hợp, hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao ( để b/cáo)
- Các đ/c Lãnh đạo Viện (để báo cáo);
- VKSND cấp cao (để phối hợp)
- Các đơn vị thuộc VKSNDTC (để phối hợp);
- Tổng cục THADS, BTP (để phối hợp);
- VKSND các tỉnh, tp thuộc TW (để thực hiện);
- Phòng Tổng hợp- Văn phòng VKSNDTC;
- Lãnh đạo và các phòng Vụ 11;
- L*ưu VT, V11.
TL. VIỆN TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNGVỤ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

(Đã ký)
Nguyễn Văn Nông