VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

Số: 01/Ctr-VKSTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019

của Vụ kiểm sát thi hành án dân sự

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019”, Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 01/01/2019 về “Công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2019”, Kế hoạch số 02/KH-VKSTC ngày 01/01/2019 về “Kiểm tra của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019” và Kế hoạch số 03/KH-VKSTC ngày 01/01/2019 về Tổ chức hội nghị, hội thảo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2019; Vụ kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11) xây dựng Chương trình công tác của Vụ năm 2019, cụ thể như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦUQuán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành và các Kế hoạch công tác của VKSND tối cao năm 2019; tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương- Thực chất, hiệu quả”; người đứng đầu đơn vị bảo đảm giữ gìn sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo và toàn đơn vị; lãnh đạo đơn vị luôn thực sự “công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”; xây dựng đội ngũ công chức trong đơn vị luôn “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc.Quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp trong đơn vị và toàn Ngành; tổ chức thực hiện và chỉ đạo toàn Ngành thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong các nghị quyết số 37, số 63, số 96, số 111 của Quốc hội khóa XIII, các chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ- VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng VKSNDTC; thực hiện nghiêm túc Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016 - 2021; triển khai, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, xây dựng cơ quan, đơn vị. Tăng cường tự kiểm tra trong đơn vị để khắc phục các hạn chế, sai sót. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ công chức, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (THADS, THAHC); khắc phục tồn tại, hạn chế, phát huy ưu điểm trong kết quả công tác năm 2018, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho công tác kiểm sát THADS, THAHC năm 2019, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao và toàn Ngành.II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ NỘI DUNG ĐỘT PHÁ1. Nhiệm vụ trọng tâm1.1. Tổ chức triển khai công tác năm 2019Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác năm 2018; quán triệt đầy đủ, kịp thời Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2019; Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 01/01/2019 về “Công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2019”, Kế hoạch số 02/KH-VKSTC ngày 01/01/2019 về “Kiểm tra của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019” và Kế hoạch số 03/KH-VKSTC ngày 01/01/2019 về Tổ chức hội nghị, hội thảo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2019 đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả khâu công tác. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 28/12/2017 về “tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp”. Triển khai xây dựng chương trình công tác năm của đơn vị; xây dựng hướng dẫn công tác kiểm sát THADS, THAHC năm 2019 đối với các Viện kiểm sát nhân dân địa phương; xây dựng kế hoạch và đăng ký thi đua năm 2019.1.2. Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các kế hoạch, chương trình công tác năm 2019 của VKSNDTC, cụ thể như sau:- Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo Kế hoạch số 03/KH-VKSTC ngày 01/01/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao.- Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiến nghị, kháng nghị trong công tác THADS; tăng cường phát hiện vi phạm pháp luật trong quá trình tổ chức THADS,THAHC để tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao ban hành kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm trong khắc phục và phòng ngừa các vi phạm (chú trọng kiến nghị trong hoạt động THAHC đối với chủ thể là Chủ tịch UBND và UBND; kiến nghị thông qua kiểm sát hoạt động đấu giá và bán đấu giá tài sản trong THADS).- Quản lý, nghiên cứu các kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính của toàn Ngành để kịp thời ban hành thông báo rút kinh nghiệm, hạn chế tối đa việc kiến nghị, kháng nghị không được chấp nhận; định kỳ 6 tháng tổng hợp báo cáo đánh giá chất lượng, hiệu quả kháng nghị, kiến nghị phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội (thực hiện theo các kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết và báo cáo Quốc hội).- Sơ kết 03 năm thực hiện Luật tổ chức VKSND về quyền kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát THADS, THAHC; giải pháp thực hiện hiệu quả quyền kiến nghị, kháng nghị; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”; rà soát, thống kê cán bộ làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự toàn quốc, để tham mưu cho Lãnh đạo Viện có biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác KSTHADS,THAHC.- Xây dựng 04 chuyên đề: (01) “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính”; (02) “Chế độ pháp lý về kế toán, thu, quản lý, chi tiền thi hành án và một số kỹ năng kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án tại Cơ quan Thi hành án dân sự”; (03)“Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động cưỡng chế kê biên thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng”; (04)“Nâng cao chất lượng kiểm sát việc thi hành án hành chính”.1.3. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác của đơn vị- Tiếp tục triển khai, thực hiện các giải pháp đề ra trong Đề án: “ Xây dựng quy trình, kỹ năng kiểm sát thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” đã nghiệm thu năm 2018; tập hợp khó khăn vướng mắc trong KSTHADS, THAHC, kịp thời hướng dẫn cho Viện kiểm sát nhân dân địa phương. (Thực hiện trong Quý I năm 2019)- Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, phù hợp với hệ thống quy định của pháp luật và Quy chế của ngành Kiểm sát nhân dân.- Quan tâm công tác chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát THADS, THAHC đối với các VKSND địa phương. Nâng cao chất lượng công tác trả lời thỉnh thị, hướng dẫn và giải đáp khó khăn, vướng mắc; thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ theo đúng nội dung Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 28/12/2017 của Viện trưởng VKSNDTC về “Tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”.- Tăng cường công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS, THAHC. Chú trọng thực hiện các quyền hạn như yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu để kiểm sát; yêu cầu VKSND địa phương kiểm sát và báo cáo; trực tiếp xác minh việc thi hành án bị khiếu nại, tố cáo v.v… Theo dõi chặt chẽ và xử lý triệt để các thông báo, báo cáo của các Cơ quan THADS và VKSND cấp dưới trong việc thực hiện các yêu cầu của Vụ 11 trong giải quyết các việc thi hành án.- Nâng cao chất lượng công tác quản lý địa bàn; xây dựng hồ sơ nghiệp vụ trong các nội dung công tác kiểm sát THADS, THAHC.- Ban hành ít nhất 04 thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ hoặc về các dạng vi phạm pháp luật qua hoạt động công tác THADS, THAHC.- Trực tiếp kiểm sát ít nhất 04 Cục THADS; đổi mới trong xác định nội dung và phương thức tiến hành trực tiếp kiểm sát. Chú trọng kiểm sát việc áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá thu hồi tài sản, trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế; việc thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng; việc thu, quản lý và thanh toán tiền thi hành án.- Chủ động kiến nghị thi hành các bản án hành chính, kiên quyết khắc phục các vi phạm trong lĩnh vực này.- Thực hiện chương trình kiểm tra nghiệp vụ kiểm sát THADS, THAHC đối với các VKSND địa phương. Thông qua kết quả kiểm tra tổng hợp, ban hành thông báo rút kinh nghiệm, hướng dẫn đối với Viện kiểm sát địa phương về công tác kiểm sát THADS, THAHC.- Chú trọng thực hiện công tác tự đào tạo, tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ theo chuyên đề, giao các Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo các công chức, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên trong đơn vị. (Thực hiện định kỳ hàng quý).- Hằng tháng, các phòng nghiệp vụ tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực công tác kiểm sát THADS, THAHC trong toàn Ngành và kịp thời tham mưu ban hành hướng dẫn cho địa phương.- Thông tin kịp thời cho Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực phát triển trong đơn vị; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.- Tăng cường công tác phối hợp nhất là trong việc xây dựng, hướng dẫn pháp luật; quán triệt các quy định pháp luật mới ban hành và các quy chế, quy định của Ngành để tổ chức thực hiện.- Tăng cường công tác phối hợp công tác liên ngành theo Qui chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA- TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác THADS. Phối hợp chặt chẽ với Tổng Cục thi hành án dân sự- Bộ Tư pháp giải quyết những việc thi hành án phức tạp, kéo dài, có quan điểm khác nhau giữa các ngành; tích cực tham gia xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các Vụ nghiệp vụ VKSNDTC trong việc trao đổi, thống nhất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong nhận thức và áp dụng pháp luật về THADS, THAHC và pháp luật liên quan.- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê của ngành Kiểm sát, thống kê liên ngành. Quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về THADS, THAHC và kiểm sát THADS của các VKSND địa phương theo chế độ báo cáo, thống kê của Ngành và liên ngành.1.4. Tích cực tham gia các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo VKSNDTC giao cho.2. Nội dung đột phá trong công tác của đơn vị năm 2019Trong các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Vụ 11 xác định nhiệm vụ sau đây là nội dung công tác đột phá trong năm 2019: Tập trung kiểm sát và hướng dẫn chỉ đạo toàn Ngành nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá, thu hồi tài sản cho Nhà nước (chú trọng các vụ án về tham nhũng, kinh tế).III. TỔ CHỨC THỰC HIỆNĐể thực hiện Chương trình công tác này, quy định các chỉ tiêu công tác, phân công trách nhiệm và lộ trình thực hiện như sau:1. Xây dựng và ban hành Hướng dẫn công tác kiểm sát THADS, THAHC năm 2019 đối với các VKSND địa phương và tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019 (Quý I/2019).- Xây dựng văn bản hướng dẫn địa phương xây dựng cáo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Luật tổ chức VKSND về quyền kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính” (Giao Phòng 1 hoàn thành báo cáo tổng hợp trong tháng Quý III/2019).- Giao Phòng 1 tham mưu cho Vụ trưởng xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trong toàn Ngành.- Các phòng nghiệp vụ chủ động xây dựng quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại các Cục THADS, trình Lãnh đạo Vụ để VKSNDTC ban hành để tổ chức thực hiện.2. Để thực hiện nội dung công tác đột phá, khi kiểm sát thường xuyên, trực tiếp kiểm sát tại các Cục THADS và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS, cần chú trọng kiểm sát các nội dung này. Quan tâm hướng dẫn các VKSND địa phương về nghiệp vụ kiểm sát có liên quan đến việc thực hiện nội dung công tác đột phá. Tổng hợp báo cáo định kỳ vào ngày kết thúc 6 tháng và 1 năm kết quả thực hiện nội dung công tác đột phá.3. Giao mỗi phòng xây dựng từ 01 đến 02 thông báo rút kinh nghiệm, trình Vụ trưởng ban hành: Quý I (Phòng 1, 3); Quý II (Phòng 2,4); Quý III ( Phòng 1,4); Quý IV (Phòng 2,3).- Giao Phòng 1 nghiên cứu Chuyên đề 01; Phòng 2 nghiên cứu Chuyên đề 02; Phòng 3 nghiên cứu Chuyên đề 03 và Phòng 4 nghiên cứu Chuyên đề 04. Việc nghiên cứu chuyên đề do đồng chí Lãnh đạo Vụ phụ trách chủ trì thực hiện (Hoàn thành trước tháng 11/2019. Chuyên đề để phục vụ cho Hội nghị tập huấn phải hoàn thành trước ngày 15/7/2019).4. Tổ chức rút kinh nghiệm nghiệp vụ trong đơn vị về các nội dung sau đây:- Rút kinh nghiệm về trả lời báo cáo thỉnh thị của địa phương về THADS, THAHC thuộc trách nhiệm của đơn vị ( thực hiện trong quý III/2019).- Rút kinh nghiệm về công tác kiểm tra nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính đối với VKSND địa phương (thực hiện trong Quý II/2019).5. Các phòng mở các sổ theo dõi, quản lý công tác của Phòng; lập hồ sơ kiểm sát đầy đủ, đúng quy định của Ngành; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt nghiệp vụ, thống kê, báo cáo theo quy định.Trên cơ sở Chương trình công tác này, các phòng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Các đồng chí Lãnh đạo Vụ phụ trách có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác của các phòng. Định kỳ hàng tháng, các đồng chí Phó Vụ trưởng phụ trách báo cáo kết quả công tác với đồng chí Vụ trưởng.Giao cho Phòng Tham mưu, tổng hợp có trách nhiệm theo dõi và tham mưu cho Vụ trưởng để đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình này.Quá trình thực hiện nếu xét thấy cần thiết, Chương trình công tác này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ./.
Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao ( để b/cáo)
- Các đ/c Lãnh đạo Viện (để báo cáo);
- VKSND cấp cao (để phối hợp)
- Các đơn vị thuộc VKSNDTC (để phối hợp);
- Tổng cục THADS, BTP (để phối hợp);
- VKSND các tỉnh, tp thuộc TW (để phối hợp);
- Phòng TMTH - Văn phòng VKSNDTC (để t/hợp);
- Lãnh đạo và các phòng Vụ 11;
- L*ưu VT, V11.
TL. VIỆN TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG

VỤ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

(Đã ký)
Nguyễn Văn Nông