Luật thi hành án hình sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2011 quy định cụ thể trình tự thủ tục thi hành án hình sự. Trong quá trình kiểm sát thi hành án hình sự trên địa bàn thị xã Cai Lậy phát hiện nhiều vi phạm Cơ quan thi hành án hình sự, cũng như Ủy ban nhân dân xã, phường trong công tác quản lý, giám sát giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn thi hành án. Từ thực thế công tác tại địa phương tôi rút ra được 01 số lưu ý trong việc kiểm sát thi hành án hình sự:

1. Công tác kiểm sát ra quyết định thi hành án phạt tù
- Kiểm sát thời gian Tòa án ra Quyết định thi hành án: trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bản án, quyết định sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, hoặc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định phúc thẩm, quyết định giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm, từ ngày nhận được Quyết định ủy thác thi hành án thì tòa án được ủy thác phải ra Quyết định thi hành án Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra Quyết định thi hành án hoặc ủy thác cho Tòa án khác cùng cấp ra Quyết định thi hành án. (Điều 364 Bộ luật tố tụng hình sự).
- Kiểm sát nội dung của Quyết định thi hành án phạt tù của Tòa án: Quyết định thi hành án phải ghi rõ họ tên, chức vụ người ra quyết định; bản án, quyết định được thi hành; tên cơ quan có nhiệm vụ thi hành; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người bị kết án; thời hạn chấp hành án phạt tù, thời hạn chấp hành hình phạt bổ sung (Điều 21 Luật thi hành án hình sự).
- Kiểm sát việc áp giải người bị kết án đi thi hành án, nếu người bị kết án đang tại ngoại và không tự nguyện thi hành án: đối với người bị kết án đang tại ngoại, thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định thi hành án, người bị kết án phải có mặt tại cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người đó cư trú, nếu quá thời hạn trên mà không có mặt thì sẽ bị áp giải thi hành án (Điều 364 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 22 Luật thi hành án hình sự).
*Lưu ý: Để thực hiện tốt công tác này cần
- Kiểm sát được ngày cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện nhận quyết định thi hành án.
- Kiểm sát được ngày Tòa án ra Quyết định thi hành án, việc chấp hành thời hạn gửi Quyết định thi hành án của Tòa án.
- Trong quá trình kiểm sát phải lập hồ sơ kiểm sát đầy đủ để theo dõi việc ra Quyết định thi hành án của Tòa án và việc thi hành án của cơ quan thi hành án hỉnh sự Công an cùng cấp. Các hoạt động thi hành án phạt tù phải lập thành văn bản và lưu trong hồ sơ, lập phiếu kiểm sát đầy đủ.
2. Kiểm sát việc hoãn chấp hành hình phạt tù
Kiểm sát điều kiện, thủ tục đề nghị được hoãn và Quyết định hoãn thi hành án phạt tù (Điều 67 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017).
- Bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục;
- Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;
- Là người lao động duy nhất trong gia đình và nếu chấp hành hình phạt tù thì gia đình họ sẽ gặp khó khăn đặc biệt. Bị án phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi bị án thường trú. Bị án có thể được hoãn chấp hànhhình phạt tù đến một năm, trừ trường hợp họ bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng;
- Trong trường hợp bị án bị kết án về tội ít nghiêm trọng, do nhu cầu Công vụ thì được hoãn đến một năm.
Đối với người bị kết án phạt tù đang được tại ngoại, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án có thể tự mình hoặc theo đơn đề nghị của người bị kết án, văn bản đề nghị của Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người phải chấp hành án cư trú (Điều 23 Luật THAHS).
Trong quá trình kiểm sát nếu phát hiện quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù của Tòa án có vi phạm pháp luật, yêu cầu Tòa án cung cấp hồ sơ để nghiên cứu. Quá trình nghiên cứu hồ sơ, nếu thấy cần thiết thì kiểm sát viên yêu cầu Tòa án giải trình hoặc phối kết hợp trong việc xác minh điều kiện hoãn thi hành án. Khi xác định vi phạm thì Kiểm sát viên phải báo cáo Lãnh đạo để yêu cầu TA sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định Hoãn thi hành án.
- Kiểm sát quá trình quản lý người được hoãn thi hành án của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi người đó cư trú; kiểm sát việc thông báo tình hình chấp hành pháp luật của Cơ quan thi hành án hình sự đến Tòa án ra quyết định hoãn thi hành án. Nếu người được hoãn có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì Cơ quan thi hành án hình sự đề nghị Tòa án đã ra quyết định hoãn thi hành án hủy bỏ quyết định đó; Trường hợp người được hoãn chết, sau khi nhận được thông báo thì TA đã ra quyết định THA phải ra quyết định đình chỉ THA (Điều 24 Luật THAHS).
- Kiểm sát việc Thi hành án khi hết thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù:
+ Chậm nhất là 07 ngày trước khi hết thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù, Chánh án Tòa án đã cho hoãn phải thông báo bằng văn bản và gửi ngay thông báo đó cho người chấp hành án, cơ quan được quy định tại khoản 3 Điều 23 Luật THAHS.
+ Trong trường hợp bị án có đủ điều kiện để được xem xét tiếp tục hoãn chấp hành án phạt tù như: Đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo… thì 7 ngày trước khi hết hạn hoãn THA, Tòa án xác minh điều kiện tiếp tục được hoãn.
+ Nếu quá thời hạn 7 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù, bị án không có mặt tại cơ quan Công an để đi chấp hành án phạt tù mà không có lý do chính đáng thì cơ quan THAHS Công an cấp huyện phải áp giải người bị kết án đi chấp hành án phạt tù (khoản 3 Điều 15, khoản 4 Điều 22 Luật THAHS; khoản Điều 364 BLTTHS).
* Lưu ý: để xác định được thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù của bị án chính xác thì phải có sổ theo dõi từng bị án và thường xuyên kiểm tra, đối chiếu với các cơ quan liên quan. Thực tế có nhiều trường hợp Tòa án cho bị án hoãn không đúng quy định như: vì lý do là lao động chính (chứ không phải là lao động duy nhất); kiểm sát quá trình quản lý người được hoãn thi hành án của Ủy ban nhân dân xã, phường trên thực tế có trường hợp người được hoãn thi hành án rời khỏi địa phương nhưng chưa được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân xã nơi người đó cư trú.
3. Công tác kiểm sát việc thi hành án treo
Trách nhiệm của Tòa: Trong thời hạn 3 ngàylàm việc, kể từ ngày ra Quyết định thi hành án, Tòa án phải gửi quyết định thi hành án treo cho người được hưởng án treo, Viện kiểm sát cùng cấp, ….. (Điều 61 Luật THAHS).
Trách nhiệm của Cơ quan THAHS Công an cấp huyện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định thi hành án, CQTHAHS phải triệu tập người được hưởng án treo, người đại diện hợp pháp của người được hưởng án treo là người chưa thành niên đến trụ sở Cơ quan THAHS để ấn định thời gian người được hưởng án treo phải có mặt tại UBND cấp xã nơi người đó cư trú và cam kết việc chấp hành án và lập hồ sơ thi hành án. (Điều 61 Luật THAHS). Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày triệu tập người được hưởng án treo, CQ THAHS Công an huyện phải giao hồ sơ thi hành án cho UBND cấp xã được giao nhiệm vụ giám sát, giáo dục người được hưởng án treo (Điều 62 Luật THAHS).
3.1. Kiểm sát hồ sơ bị án do UBND cấp xã quản lý
Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức giám sát, giáo dục (Điều 63, 68 Luật THAHS)
- Quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục.
- Yêu cầu người được hưởng án treo cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình (Điều 64 Luật THAHS):
+ Thực hiện nội quy, quy chế nơi cư trú, tích cực tham gia lao động, học tập, chấp hành hình phạt bổ sung, bồi thường dân sự..;
+ Có mặt theo yêu cầu của UBND xã, phường, nếu vắng mặt ở địa phương từ 1 ngày trở lên thì phải khai báo tạm vắng cho Công an xã, phường;
+ 3 tháng một lần phải nộp bản kiểm điểm tự nhận xét cho người trực tiếp giám sát (nếu đi khỏi nơi cư trú từ 3 đến 6 tháng thì phải có nhận xét của Công an cấp xã nơi người đó đến cư trú).
- Biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
- Tạo điều kiện lao động, học tập của người được hưởng án treo.
- Thực hiện các chế độ chính sách có đầy đủ không?
3.2. Về thủ tục rút ngắn thời gian thử thách của án treo
- Điều kiện để được rút ngắn thời gian thử thách: Chấp hành được ½ thời gian thử thách, có nhiều tiến bộ;
- Phải có đơn của người được hưởng án treo.
- Cơ quan THAHS Công an cấp huyện lập hồ sơ đề nghị Tòa án cùng cấp nơi người được hưởng án treo cư trú xem xét, quyết định.( Điều 66 Luật THAHS).
- Thời hạn mở phiên họp của TA để xét là 15 ngày (khoản 2, Điều 66 Luật THAHS).
- Trong thời hạn 3 ngày làm việc, từ ngày ra quyết định rút ngắn thời gian thử thách, Tòa án phải gửi Quyết định đó cho người được rút ngắn thời gian thử thách, cơ quan đề nghị rút ngắn thời gian thử thách, Viện kiểm sát cùng cấp… (khoản 3 Điều 66 Luật THAHS).
3.3. Trường hợp thay đổi nơi cư trú
- VKS phải xác định kịp thời UBND xã nơi người được hưởng án treo đến cư trú để giám sát, giáo dục (thay đổi trong phạm vi quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).
- Làm thủ tục báo cáo Lãnh đạo để thông báo cho VKS nơi người được hưởng án treo đến cư trú (phạm vi ngoài quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).
4. Công tác kiểm sát việc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ
Trình tự, thủ tục đối với người phải chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ đối với các cơ quan THAHS Công an cấp huyện, Tòa án, UBND xã, phường nơi bị án cư trú như người được hưởng án treo.
Việc chấp hành pháp luật trong việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ (Điều 77 Luật THAHS).
* Lưu ý: Trong thi hành án treo và thi hành án phạt cải tạo không giam giữ thường có các dạng vi phạm sau: Người chấp hành án không xin phép cơ quan có thẩm quyền khi đi khỏi nơi cư trú; Cơ quan có trách nhiệm quản lý, giáo dục không tác động người được hưởng án treo đóng án phí, không đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án cho người đủ điều kiện; không phân công cụ thể người có trách nhiệm giám sát, giáo dục; người chấp hành án không được giải thích về quyền và trách nhiệm của họ; Quá trình chấp hành pháp luật, quá trình tu dưỡng và rèn luyện của bị án không được chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời; Cơ quan có trách nhiệm không lập hồ sơ theo dõi, quản lý hoặc có theo dõi lập hồ sơ nhưng không đảm bảo theo quy định của pháp luật.
Để thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự cần nắm vững quy định Luật thi hành án hình sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, các văn bản pháp luật khác có liên quan, Quy chế số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về ban hành quy chế công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.
Thảo Vân
VKSND thị xã Cai Lậy